Textual description of firstImageUrl

Blauwe gesluierde paddestoelen - Blue emigrated mushrooms

zaterdag 19 oktober 2019 Comments
Korte samenvatting van deze 4 pagina’s
Mus en muis keken naar de volgende tekening van Viclar. Verbaasd zagen ze paddestoelen met een net erover. ‘Het wordt hier steeds gekker’, zei muis. Scuffie vertelt dat het oosterse paddestoelen waren, eeuwen geleden geëmigreerd naar de Kubus Vallei.
‘Oh’, zegt mus, ‘vandaar gesluierde paddestoelen’. Dan ziet hij een omgevallen paddestoel met 2 gaatjes en een beetje bloed. Scuffie vertelt dat ze een vijand hebben. Een blauwe slang.
Scuffie laat nog een bladzijde zien met vreemde paddestoelen. Muis wijst naar de peervormige paddestoel. ‘Het blijft voor mij een ‘vieze paddestoel’ en raar van vorm’. Mus en muis kijken wat Viclar over deze zwam heeft geschreven. Scuffie; ‘helemaal links zie je de parelstuifzwam. Officieel heet hij Lycoperdon en dat betekent “wolfsscheet”. Muis lacht, maar houdt verder zijn mond. Viclar was gek op stuifzwammen.
Hij heeft veel stuifzwam gemengd en die gebruikte hij in zijn waterpijp. Tijdens het schrijven in zijn onderzoekboekje gebruikte hij de waterpijp met stuifzwammen. Viclar werd een beetje ‘high’ van die waterpijp. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’. ‘Oh, zei mus, hij was een beetje verslaafd geworden’. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’.
Mus vraagt waarom oom een wandelende tak heeft getekend. ‘Omdat er ook een Rapidsaurolophus leefde.
Dat zien jullie over 2 weken.
Word vervolgd.

English version
Short summary of these 4 pages
Sparrow and mouse looked at the following drawing by Viclar. Surprised they saw mushrooms with a net over it. "Things are getting crazier here," said Mouse. Scuffie says that they were Eastern mushrooms, emigrated to the Cube Valley centuries ago.
"Oh," says sparrow, "hence-veiled mushrooms." Then he sees a fallen mushroom with 2 holes and a little blood. Scuffie says they have an enemy. A blue snake.
Scuffie shows another page with strange mushrooms. Mouse points to the pear-shaped mushroom. "It remains for me a" dirty mushroom "and strange shape." Sparrow and mouse look at what Viclar has written about this fungus. Scuffie; "At the far left you can see the pearl spray mushroom. Officially his name is Lycoperdon and that means "wolfchet". Mouse laughs, but keeps his mouth shut. Viclar loved drifting mushrooms.
He has mixed a lot of spray fungus and used it in his water pipe. While writing in his research booklet, he used the water pipe with drifting fungi. Viclar became a little "high" from that water pipe. In the end he had to "quit". "Oh, sparrow said, he had become a little addicted." In the end he had to "quit".
Sparrow asks why uncle has drawn a walking branch. "Because there was also a Rapidsaurolophus.
You will see that in 2 weeks.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Horror gondels in Venetië - horror gondola’s in Venice

zaterdag 12 oktober 2019 Comments
Sneezy vindt het maar niets in Venetië, zeker die gondels.
Ik vind het een ’enge, sombere en schommelende boot!’De aalscholver was verbaasd over zijn opmerkingen. ‘Waarom ’eng?’‘Aan de punt van de boot zit een gevaarlijke bijl en alles zwart geschilderd. Het is een horror-boot’.De aalscholver zwom naar Sneezy. 
‘Begrijp ergens wel die opmerking, als ’leek’ denk je dat al gauw’.Mr.P. verstond het niet helemaal goed. ‘Zei je ’lijk?’ De aalscholver begreep die opmerking niet. ‘Ik zal jullie iets meer vertellen over deze gondels.De ’bijl’ in de boeg, zoals Sneezy deze vernoemde. Het is een legende, de dubbele S-kromming symboliseert het Grand Canal, het bovenste deel is de doge’s hoed en de lunette is de Rialtobrug. 
Volgens de populaire traditie vertegenwoordigen de zes voortanden de districten waarin de stad Venetië is verdeeld: - San Marco, San Polo, Santa Croce, Castello, Dorsoduro, Cannaregio - terwijl de achterste het Giudecca-eiland zou zijn. De drie friezen, de kleine stukjes tussen 7 kamtanden, vertegen-woordigen de drie eilanden van Venetië: Murano, Burano en Torcello. Volgens sommige geleerden symboliseren ze de nagels van de Kruisiging van Jezus omdat Venetië sinds het vroege ochtendgloren aan de Madonna was gewijd. 
En tot slot Sneezy, waarom de Venetiaanse gondels in het zwart zijn geschilderd. De achtergrond hiervan is een zware pestepidemie die de stad in 1562 trof. De dode lichamen werden per gondelvervoerd. De destijds kleurrijke gondels zijn toen bij wijze van eerbetoon zwart geschilderd. Daarna werd dit zelfs bij wet bepaald.
‘Laten we gauw deze plek verlaten.... ik mis groene kleuren!’
Word vervolgd

English version 
Sneezy doesn't like Venice, especially those gondolas.
I think it is a "scary, gloomy and fluctuating boat!" The cormorant was surprised at his comments. "Why" scary? "" At the tip of the boat is a dangerous ax and everything painted black. It is a horror boat. The cormorant swam to Sneezy.
"Understand that comment somewhere, as a" layman "you think that soon." Mr.P. did not quite understand it. "Did you say corpse?" The cormorant did not understand that comment. "I will tell you something more about these gondolas. The" ax "in the bow, as Sneezy called it. It is a legend, the double S-curve symbolizes the Grand Canal, the upper part is the doge's hat and the lunette is the Rialto Bridge.
According to popular tradition, the six front teeth represent the districts in which the city of Venice is divided: - San Marco, San Polo, Santa Croce, Castello, Dorsoduro, Cannaregio - while the rear one is said to be the Giudecca island. The three friezes, the small pieces between 7 comb teeth, represent the three islands of Venice: Murano, Burano and Torcello. According to some scholars, they symbolize the nails of the Crucifixion of Jesus because Venice had been dedicated to the Madonna since dawn.
And finally Sneezy, why the Venetian gondolas are painted in black. The background to this is a serious plague epidemic that struck the city in 1562. The dead bodies were transported by gondola. The then colorful gondolas were painted black as a tribute. After that this was even determined by law.
"Let's leave this place soon .... I miss green colors!“
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Vlees etende paddestoelen - meat-eating mushrooms

zaterdag 5 oktober 2019 Comments
Mus en Muis waren aan boord van het luchtschip
Gelukkig kwam het moment dat hij de woorden ‘en nu druk ik op de startknop’ hoorde. Scuffie drukte op de groen startknop. Ze konden het geluid van de propellers horen. Handig maneuvreerde hij met de schuifknoppen.
Terwijl ze de haven verlieten, liet Scuffie het werkboekje van oom Viclar zien. Daarin is het hele kubus vallei in kaart gebracht. Duidelijke topografische kaarten, de flora en fauna.
Bij het zien van afbeelding vlees etende paddestoelen moet muis toch een beetje lachen. Maar toen Scuffie vertelde dat we er straks langs komen.... schrok muis.
Het zijn de Blue Fungus paddestoelen. Ze worden geboren met 10-tallen tegelijk aan de zijkanten van de kubus en blijven daar een paar maanden.Daarna verlaat iedereen de kubus en maar blijft wel bij de kubus. Deze worden groter en groteren krijgen kruiptenen’. ‘s Nachts kruipen heel voorzichtig... op zoek naar voedsel.
‘En wat eten ze zoal’, vroeg mus. ‘Planten?’ ‘Jazeker’, was het antwoord’.
‘Ook kleine dieren? vroeg muis huiverend. ‘Beslist, denk aan slakken en kleine spitsmuisjes...’, was het antwoord.
Word vervolgd

English version 
Sparrow and Mouse were aboard on the airship
Fortunately the moment came when he heard the words "and now I press the start button". Scuffie pressed the green start button. They could hear the sound of the propellers. He maneuvered conveniently with the sliders.
As they left the port, Scuffie showed Uncle Viclar's workbook. The entire cube valley is mapped therein. Clear topographic maps, flora and fauna.
When seeing the image of meat-eating mushrooms, the mouse has to laugh a bit. But when Scuffie told us that we will come by later .... startled mouse.
They are the Blue Fungus mushrooms. They are born with 10s at the same time on the sides of the cube and stay there for a few months. Afterwards, everyone leaves the cube and stays with the cube. These get bigger and larger ones get crawling toes ". At night crawling very carefully ... in search of food.
"And what do they eat," asked sparrow. "Plants?" "Yes," was the answer.
"Even small animals? asked mouse shuddering. "Certainly, think of snails and small shrews ..." was the answer.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Welkom in Venetië - welcome in Venice

zaterdag 28 september 2019 Comments
Met veel kunst en vliegwerk lukte het om te landen op één van de vele aanlegsteigers. Sneezy zat tijdens de landing veilig in zijn bek. Eenmaal tot stilstand gekomen, kroop Sneezy naar de rand van de snavel. Geen groen stukje te zien... een schrik! ‘Hier blijven we toch niet lang hè!’
‘Hou je vast, we gaan naar een betere plek om te overnachten’. Mr.P. vloog naar een groepje gondels die vastzaten aan een paal. ‘Zo, dit is een mooie plek om te overnachten’. Sneezy kroop uit zijn bek en zocht een plekje op de gondel. ‘Noem je dit een ’mooie plek!’
Na een kwartiertje hoorde hij langs hun boot golfslagen en een stem die zei; ‘Benvenuto a Venezia!’ De aalscholver wist van hun komst en verwelkomt hun met een pizza ansjovis, met echte Italiaanse tomaten’. Mr.P. was al langblij met het woord ‘vis’. Met 1 hap was het stuk in zijn bek en verdween in in keel. Verschrikt keek de aalscholver naar Mr.P. ‘Hé, je moet er van genieten, niet zomaar wegslikken!’
Na de maaltijd ging het stel al wiegend een Italiaanse nacht te gemoed.
Wordt vervolgd

English version 
With a lot of art and flying work, we managed to land on one of the many jetties. Sneezy was safely in his mouth during the landing. Once stopped, Sneezy crawled to the edge of the beak. No green piece to see ... a shock! "We won't be here long!“
"Hold on, we're going to a better place to spend the night." Mr.P. flew to a group of gondolas that were attached to a pole. "Well, this is a nice place to spend the night." Sneezy crawled out of his mouth and found a place on the gondola. "You call this a" beautiful place! “
After fifteen minutes he heard waves and a voice saying along their boat; "Benvenuto a Venezia!" The cormorant knew about their arrival and welcomed them with a pizza anchovy, with real Italian tomatoes. " Mr.P. had long stayed with the word "fish." With 1 bite the piece was in his mouth and disappeared into his throat. The cormorant looked at Mr.P in shock. "Hey, you have to enjoy it, not just swallow it!“
After the meal, the couple rocked an Italian night.
To be continued
Textual description of firstImageUrl

Besturingsysteem van het luchtschip - Airship control system

zaterdag 21 september 2019 Comments
Deze week weer 4 pagina’s van Mus&Muis. Hierin leg ik (Viclar) het besturing uit. Het kan varen en vliegen. Op de tekening de voorzijde van het luchtschip. Aan beide zijde 2 propellers. Deze kunnen ook naar een verticale veranderen. Dan gaat het schip omhoog.
Scuffie legt het besturingsysteem uit. Geen stuurwiel, maar simpele schuifpanelen. Het werkt als een roeiboot. Zie voorbeelden.
Scuffie laat een dagboeken zien van oom“s eerste reis. Naar het pannenkoek gebergte. Mus en muis moeten hier erg om lachen. Scuffie pakte een polaroid foto. ‘Kijk, een selfie, als bewijs’.
Wordt over 2 weken vervolgd.

English version
This week again 4 pages of sparrow&Mouse. Here I (Viclar) explain the controls. It can sail and fly. On the drawing the front of the airship. 2 propellers on both sides. These can also change to a vertical one. Then the ship goes up. Scuffie explains the operating system. No steering wheel, but simple sliding panels. It works like a rowing boat. See examples.
Scuffie shows a diary of Uncle's first trip. To the pancake mountains. Sparrow and mouse have to laugh about this. Scuffie picked up a polaroid photo. "Look, a selfie, as proof.“
To be continued in 2 weeks.