Textual description of firstImageUrl

Het Prespameer - Lake Prespa

zaterdag 4 januari 2020 Comments
Dit is voorlopig de laatste blog over Mr.P.&Sneezy. Het einddoel van deel 1 is het Prespameer. Hier ontmoet hij zijn familie; de kroeskoppelikanen. Na een reis vanaf ARTIS naar dit meer houdt onze pelikaan en ook zijn reisgenoot Sneezy een maand rust.
Daarna wordt de reis vervolgt naar China. In februari zal ik de reis op mijn blog voortzetten. Mus&Muis gaan deze plaats even innemen.

English version
This is the last blog about Mr.P.&Sneezy for now. The final goal of part 1 is Lake Prespa. Here he meets his family; the crucible couple. After a trip from ARTIS to this lake, our pelican and also his traveling companion Sneezy have a month of rest.
Then the journey continues to China. In February I will continue the journey on my blog.
Sparrow &Mouse will take this place.
Textual description of firstImageUrl

De tekens op de kubussen - The signs of the cubics

zaterdag 21 december 2019 Comments
Dit is voorlopig de laatste blog van Mus&Muis. Het verhaal gaat beslist verder, want uiteindelijk willen we (en muis) weten, wat er in die kubus zit. In januari gaan we eerst verder met het verhaal van Mr.P.&Sneezy.

Beknopte beschrijving van onderstaande pagina.
Op weg naar oom Viclar’s boom zien Mus en muis hele vreemde tekens op kubussen.
Scuffie legt het uit; de tekens op de kubus betekenen; pas op ‘windvlagen’, daarnaast ‘Grote waterval’. Alleen van 1 heeft oom nooit de betekenis kunnen ontdekken.
Muis denk het te weten.... Gevaar! Zijn verklaring; het is een neus en onderaan een gasbelletje dat uit de aarde komt.
Scuffie en mus kijken elkaar aan, maar twijfelen toch nog. ‘Wel leuk bedacht muis’, zegt mus.
Word later vervolgd

English version 
This is the last blog of Sparrow & Mouse for now. The story certainly goes further, because ultimately we (and mouse) want what’s in that cube. In January we will first continue with the story of Mr. P. & Sneezy.

Brief description of the page below.
On the way to Uncle Viclar's tree, Sparrow and Mouse see very strange signs on cubes.
Scuffie explains it; the signs on the cube mean; beware of "gusts of wind", in addition "Big waterfall".
Only from 1 has uncle never been able to discover the meaning.
Mouse think to know .... Danger! His statement; it is a nose and at the bottom a gas bubble that comes out of the earth.
Scuffie and sparrow look at each other, but still doubt. "Nice mouse," says Sparrow.
Will be continued later.
Textual description of firstImageUrl

De blauwe kubus - The blue cubic

zaterdag 14 december 2019 Comments
Oh, wat was muis blij toen hij zag dat Scuffie op de startknop drukte. Hij hoorde de 2 propellors stationair draaien. Scuffie ging voor het bedieningspaneel zitten en schoof aan de knoppen van de propellors. En zo verliet de ‘Asturias’ de haven. Muis kijkt achterom en ziet dat Scuffie een andere route neemt. Hij wist nog toen hij voor het eerst ‘De Vergeten Kubus Vallei’ zag, ook oom’s boom kon zien.
Scuffie vertelt dat hij een andere route wil nemen om in de vallei de vreemde kubussen wil laten zien, waaronder de blauwe paddestoel kubus. Het luchtschip naderde een steile rots met een blauwe kubus. Toen muis dit zag was hij even stil. Bij de vele verhalen over kubussen kwam één zin in zijn gedachte... ‘eerst zien en dan geloven’. Nu hij deze kubus zelf zag, verdween deze zin.
Muis zagen een hele grote kubus van steen en voorzien vreemde tekens!
Word vervolgd, met uitleg van deze tekens.

English version
Oh, how happy the mouse was when he saw Scuffie press the start button. He heard the 2 propellers running at idle speed. Scuffie sat down in front of the control panel and pushed the buttons of the propellers. And so the "Asturias" left the port. Mouse looks back and sees Scuffie taking a different route.
He remembered when he saw "The Forgotten Cube Valley" for the first time and also saw uncle's tree. Scuffie says he wants to take a different route to show the strange cubes in the valley, including the blue mushroom cube. The airship approached a steep rock with a blue cube. When the mouse saw this, it was quiet for a moment.
With the many stories about cubes, one sentence came to mind ... "see first and then believe". Now that he saw this cube himself, this sentence disappeared. Sparrow&Mouse saw a very large cube of stone and with strange signs!
To be continued, with explanation of these characters.
Textual description of firstImageUrl

Festival dell’Arte Pirotecnica In Trani

zaterdag 7 december 2019 Comments
Terwijl Mr.P. nog meer over de het gebied aan het vertellen was, zag Sneezy iets anders. Luid schreeuwde hij; ‘meeuw in zicht!’ Die kwam al aangevlogen, puur uit nieuwsgierigheid. De meeuw ging naast de pelikaan vliegen. ‘Waar gaat jullie reis naar toe?’ ‘Naar Napels en dan over land naar de Adriatische Zee’.
De meeuw vertelde dat hij naar Trani ging. ‘Wat is er zo bijzonder aan Trani’, vroeg Sneezy. ‘Ik kom daar elk jaar om 2 reden; het jaarlijkse Festival dell’Arte Pirotecnica en het eten van veel vis’.
‘Wat is ’Pirotecnica’. ‘Oh, prachtig vuurwerk’. Zowel Mr.P. als Sneezy hielden niet van vuurwerk.
Uiteindelijk hebben ze toch het vuurwerk bewonderd. 
Na het vuurwerk bezorgde de meeuw vele hapjes en ook werd Sneezy niet vergeten. Vroeg in de ochtend namen ze afscheid van de meeuw en gingen op weg naar het laatste deel van de reis.. Prespameer.
Word vervolgd.

English version 
While Mr.P. telling more about the area, Sneezy saw something else. He shouted loudly; "Seagull in sight!" It arrived, purely out of curiosity. The seagull started flying next to the pelican. "Where is your journey going?" "To Naples and then by land to the Adriatic Sea.“
The seagull said he was going to Trani. "What's so special about Trani," Sneezy asked. "I come there every year for 2 reasons; the annual Festival dell’Arte Pirotecnica and eating lots of fish ’. 
"What is" Pirotecnica ". "Oh, beautiful fireworks." Both, Mr.P. as Sneezy did not like fireworks.
In the end they admired the fireworks.
After the fireworks, the seagull provided many snacks and Sneezy was not forgotten. Early in the morning they said goodbye to the seagull and headed for the last part of the trip... Prespa lake.
To be continued
Lees mijn gekke wezens. Klik op deze link naar ; Kwinkslagen!
Textual description of firstImageUrl

De Fulmaris - The fulmaris

zaterdag 30 november 2019 Comments
In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.

De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren, heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Deze Foliorumsaurussen zijn zeer goed gecamoufleerd, aangepast aan de bomen, waarin zij leven.In deze Kubus Vallei groeien bomen die bedekt zijn met korstmossen. Soms zijn die een beetje fel groen of oranje. Het kostte oom veel moeite om ze te ontdekken’.
Op deze pagina ziet muis een vreemde vogel. Dat is een Fulmaris. Hij is hele gek van de groene blaadjes met veel rode puntjes’. ‘Wat vreselijk voor die takken, wat kunnen die dan doen... wegrennen?’‘Nee muis, daar zijn ze te traag voor. Gelukkig is de Fulmaris ook niet snel tussen de vele takken. Zo gauw ze hem horen aankomen, duiken ze onderaan een hele dikke tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself has come up with a name for them. "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus." "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it.“
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
These Foliorumsaurus are very well camouflaged, adapted to the trees in which they live. In this Cube Valley grow trees covered with lichen. Sometimes they are a bit bright green or orange. It took a lot of effort for Uncle to discover them.“
On this page the mouse sees a strange bird. That's a Fulmaris. He is crazy about the green leaves with many red dots". "How terrible for those branches, what can they do ... run away?" "No mouse, they are too slow for that. Fortunately, the Fulmaris is also not fast among the many branches. As soon as they hear him coming, they dive below a very thick branch.
Until next week.