Textual description of firstImageUrl

Apostel Paulus krijgt bezoek. - St. Paul get a visitor

zaterdag 16 november 2019 Comments
Toeristen keken vreemd op toen er een pelikaan aan het badderen was. Hij vond dat geen bezwaar, want in Artis was hij gewend geraakt aan de vele bezoekers bij de vijver. Hij genoot van zo’n verfrissend bad.
Naarmate het bezoekersaantal steeds groter werd en ook de beveiliging kwam kijken, werd het tijd om Sneezy op te halen. Bij Paulus vroeg Mr.P. de weg naar het Prespameer, maar ook hij wist het niet. Advies; vraag het de Zwitserse Garde.

Met enige moed vloog de pelikaan naar de groene deur van de Sint-Pietersbasiliek. De Zwitserse Garde die daar stond, keek met verbazing toen er plotseling een pelikaan voor hem stond. Nog voor Mr.P iets gezegd had, sprak de Garde, in het Italiaans, dat er geen pelikanen in de basiliek mochten komen. Die begreep wat de pelikaan wilde. Hij tekende een schets hoe je het Vaticaan moest verlaten. En zo verliet Mr.P. het Vaticaan, op weg naar de Middellandse Zee.
Word vervolgd.

English version 
Tourists looked up strangely when a pelican was bathing. He found that no objection, because in Artis he had become used to the many visitors at the pond. He enjoyed such a refreshing bath.
As the number of visitors increased and the security came to the fore, it was time to pick up Sneezy. With St. Paul Mr.P. the road to Lake Prespa, but he didn't know it either. Advice; ask the Swiss Guard.
The pelican flew with some courage to the green door of St. Peter's Basilica. The Swiss Guard standing there looked in surprise when suddenly a pelican stood before him. Even before Mr.P had said something, the Guard spoke, in Italian, that no pelicans were allowed in the basilica.
He understood what the pelican wanted. He drew a sketch how to leave the Vatican. And so Mr.P. left. the Vatican, heading for the Mediterranean.
Become continued.
Textual description of firstImageUrl

Clifsanobos - Clifsanowood

zaterdag 9 november 2019 Comments
Mus en muis bekijken met grote verbazing naar de wandelende takken.
‘Waar leven die Rapidsaurolophussen eigenlijk’, vraag mus. Scuffie laat een kaart zien. Rappie vertelde dat er 4 takkenfamilies in de vallei wonen. Ieder familie heeft een eigen leefgebied met een vegetatie die bij hun past.Scuffie laat een kaart zien, die Viclar heeft getekend. 
De Rapidsaurolophussen leven op eenplateau die over een rivier hangt. Veilig in het Clifsanobos, omgeven door watervallen en stijle rotsen. 
Deze mooie omgeving gaan we later bekijken met oom’s Luchtschip.
Word vervolgd.

English version 
Sparrow and mouse watch with great surprise at the walking branches.
"Where do those Rapidsaurolophuses actually live," ask sparrow. Scuffie shows a card. Rappie said that there are 4 branch families living in the valley. Each family has its own habitat with vegetation that suits them. Scuffie shows a map that Viclar has drawn. The Rapidsaurolophuses live on a plateau that hangs over a river. Safe in the Clifsano forest, surrounded by waterfalls and steep rocks.
We will look into this beautiful environment later with uncle's Airship.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Een pelikaan in het Vaticaan - a pelican in the Vatican

zaterdag 2 november 2019 Comments
Wat was Sneezy opgelucht dat ze uit Venetië vertrokken. Het werd al snel druk van de vele toeristen. De aalscholver vloog nog een stukje mee om Mr.P. de goede richting te laten vliegen. Het was toch nog zo’n 400 km naar Rome. Tegen het eind van de middag bereikten ze het Vaticaan.
Mr.P. zette mus bij apostel Paulus af, die schrok van het beeld... ’houten zwaard?’ 
‘Waarom hout, geen idee, misschien konden ze dat niet van marmer maken. De betekenis van Paulus die een zwaard draagt; dat kan verwijzen naar de onthoofding waardoor hij de marteldood stierf, of naar ‘het zwaard van de Geest’, dat is het woord Gods’.
Sneezy luistert met open mond naar dit verhaal. ‘Wat een taalgebruik heb jij voor een pelikaan’. Nu weet ik waarom ze mij een ‘Passero Vaticano’ noemen’. Trots kijkt de mus naar Mr.P.
‘Ik neem een uitgebreid bad in één van die fonteinen op het plein. Daarna kom ik je weer ophalen’.
Word vervolgd.

English version 
Sneezy was so relieved that they were leaving Venice. It quickly became crowded with many tourists. The cormorant flew a little more to Mr.P. flying in the right direction. It was still about 400 km to Rome. They reached the Vatican towards the end of the afternoon.
Mr.P. deposed sparrow at apostle Paul, who was startled by the statue ... "wooden sword?"
"Why wood, no idea, maybe they couldn't make it from marble. The meaning of Paul carrying a sword; that can refer to the decapitation that led him to martyrdom, or "the sword of the Spirit," that is the word of God.
Sneezy listens to this story with open mouth. "What a language you have for a pelican." Now I know why they call me a "Passero Vaticano". The sparrow proudly looks at Mr.P.
"I take an extensive bath in one of those fountains on the square. Then I'll come and pick you up again'.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Wandelende takken - Walking branches

zaterdag 26 oktober 2019 Comments
Deze aflevering dat Mus&Muis in oom’s boekje wandelende takken zien. Hij was als kind helemaal gefascineerd van dinosaurussen. Wat gebeurde er...
Viclar wilde even uitrusten en bond zijn onderzoektas aan een tak. Plotselingging de tak omhoog met de tas. Toen zag Viclar dat het een grote wandelende tak was.
Het bleek een jonge tak te zijn, ondanks de lengte van 25 cm lang. Het was nog een jonge Rapidsaurolophus.
In het studieboekje schrijft hij over de Parasaurolophussen. Hij kreeg een vertrouwsband met deze jonge wandelende tak en mocht mee waar ze leven Het woord Rapid staat voor snel en geloof me, zij kunnen heel hard lopen. Volgende keer hun leefgebied en waar ze helemaal gek op zijn.
Word vervolgd.

English version 
This episode sparrow&Mouse see a walking branches in Uncle's booklet. As a child he was completely fascinated by dinosaurs. What happened...
Viclar wanted to rest a while and tied his research bag to a branch. Suddenly the branch went up with the bag. Then Viclar saw that it was a large walking branch.
It turned out to be a young branch, despite the length of 25 cm. It was still a young Rapidsaurolophus.
In the study booklet he writes about the Parasaurolophuses. He got a bond of trust with this young walking branch and was allowed to go wherever they live. The word Rapid stands for fast and believe me, they can run very fast. Next time their habitat and what they love.
To be continued.
Textual description of firstImageUrl

Blauwe gesluierde paddestoelen - Blue emigrated mushrooms

zaterdag 19 oktober 2019 Comments
Korte samenvatting van deze 4 pagina’s
Mus en muis keken naar de volgende tekening van Viclar. Verbaasd zagen ze paddestoelen met een net erover. ‘Het wordt hier steeds gekker’, zei muis. Scuffie vertelt dat het oosterse paddestoelen waren, eeuwen geleden geëmigreerd naar de Kubus Vallei.
‘Oh’, zegt mus, ‘vandaar gesluierde paddestoelen’. Dan ziet hij een omgevallen paddestoel met 2 gaatjes en een beetje bloed. Scuffie vertelt dat ze een vijand hebben. Een blauwe slang.
Scuffie laat nog een bladzijde zien met vreemde paddestoelen. Muis wijst naar de peervormige paddestoel. ‘Het blijft voor mij een ‘vieze paddestoel’ en raar van vorm’. Mus en muis kijken wat Viclar over deze zwam heeft geschreven. Scuffie; ‘helemaal links zie je de parelstuifzwam. Officieel heet hij Lycoperdon en dat betekent “wolfsscheet”. Muis lacht, maar houdt verder zijn mond. Viclar was gek op stuifzwammen.
Hij heeft veel stuifzwam gemengd en die gebruikte hij in zijn waterpijp. Tijdens het schrijven in zijn onderzoekboekje gebruikte hij de waterpijp met stuifzwammen. Viclar werd een beetje ‘high’ van die waterpijp. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’. ‘Oh, zei mus, hij was een beetje verslaafd geworden’. Uiteindelijk heeft hij moeten ‘afkikkeren’.
Mus vraagt waarom oom een wandelende tak heeft getekend. ‘Omdat er ook een Rapidsaurolophus leefde.
Dat zien jullie over 2 weken.
Word vervolgd.

English version
Short summary of these 4 pages
Sparrow and mouse looked at the following drawing by Viclar. Surprised they saw mushrooms with a net over it. "Things are getting crazier here," said Mouse. Scuffie says that they were Eastern mushrooms, emigrated to the Cube Valley centuries ago.
"Oh," says sparrow, "hence-veiled mushrooms." Then he sees a fallen mushroom with 2 holes and a little blood. Scuffie says they have an enemy. A blue snake.
Scuffie shows another page with strange mushrooms. Mouse points to the pear-shaped mushroom. "It remains for me a" dirty mushroom "and strange shape." Sparrow and mouse look at what Viclar has written about this fungus. Scuffie; "At the far left you can see the pearl spray mushroom. Officially his name is Lycoperdon and that means "wolfchet". Mouse laughs, but keeps his mouth shut. Viclar loved drifting mushrooms.
He has mixed a lot of spray fungus and used it in his water pipe. While writing in his research booklet, he used the water pipe with drifting fungi. Viclar became a little "high" from that water pipe. In the end he had to "quit". "Oh, sparrow said, he had become a little addicted." In the end he had to "quit".
Sparrow asks why uncle has drawn a walking branch. "Because there was also a Rapidsaurolophus.
You will see that in 2 weeks.
To be continued.