Textual description of firstImageUrl

Ontmoeting met een groen boomkikker - Encounter with a green tree frog

zaterdag 15 juni 2019 Comments
Hier een korte samenvatting van deze 4 pagina's. Ze vervolgen hun weg door het paddepad. Er hangt een vieze, muffige geur. Als ze er doorheen zijn, zien ze een een grote boom met een deurtje. Verbaasd als ze een groene kikker zien. Het is een 'red eye frog, oftewel een groene boomkikker. Zijn naam is 'Scuffie'. Hij begroet uitbundig het tweetal. De kraai had hem al op de hoogte gehouden van hun komst. Reden van blijdschap; de kubus op het karretje was hij kwijtgeraakt. Muis geeft hem terug en vraagt wat er in zit. Hij krijgt nog geen antwoord.

Op pag. 9 beschrijf ik met veel fantasie de 'wetenschappelijk' paddestoel 'Hyacinthum illudpetasum’. 
Hyacinthum’ betekent blauw, ’illud’ is punt en ’petasum’, is een hoed’. ’En zo heb ik het woord ’blauwe punthoed’ opgebouwd’. Scuffie waarschuwt voor de kleine zwarte bolletjes.... je wordt er heel 'high' van. Op de tekening is de opbouw van deze paddestoel goed te zien. Let vooral op de speciale groeiwijze.
Tot slot beschrijf ik de ’Psilocybe caerulea’, deze lijkt op de Vliegenzwam en heeft ook witte stippen. ’En hoe heet hij dan in gewoon Nederlands?’, vroeg muis. ’De valse kopergroenzwam’. Hij kan wel 50 cm groot worden.
Voor ze naar de 'forgotten Valley' gaan, wil Scuffie eerst nog even sporten.
Word vervolgd (over 14 dagen)

Voor meer bijzondere en vreemde opmerkingen bij deze blog, ga naar ; *Kwinkslagen*!


English version
Here a short summary of these 4 pages. They continue their way through the toad path. There is a foul, musty smell. When they are through, they see a large tree with a door. Surprised when they see a green frog. It is a red eye frog, or a green tree frog. His name is "Scuffie." He enthusiastically greets the two. The crow had already informed him of their arrival. Reason for joy; he had lost the cube on the cart. Mouse gives him back and asks what is in it. He is not getting an answer yet.

On page 9, I describe with great imagination the "scientific" mushroom "Hyacinthum illudpetasum".
Hyacinthum "means blue," illud "is point and" petasum "is a hat." "And that's how I built the word" blue pointed hat ". Scuffie warns about the little black balls .... it makes you very 'high'. The structure of this mushroom is clearly visible on the drawing. Pay special attention to the special growth method.
Finally, I describe the "Psilocybe caerulea", which resembles the Fly Agaric and also has white spots. "And what's his name in plain Dutch?", asked mouse. "The fake copper green mushroom." It can reach a height of 50 cm.
Before they go to the 'forgotten Valley', Scuffie wants to do some sports first.
To be continued (in 14 days)
Textual description of firstImageUrl

Waselius werkplek - Waselius workplace

zaterdag 8 juni 2019 Comments
Op deze 2 pagina's zijn we bij de werkplek van wasbeer 'Waselius'. Met zijn vriend Hoptarius hebben ze toegang tot de bibliotheek. Hij kan goed met een ganzenveer omgaan, het schrijven en tekenen beheert hij uitstekend. Mr.P.&Sneezy willen weten wie de vogels hadden beschilderd. Waselius wist van hun komst en laat uit het originele document een vel met verenmotieven zien. Sneezy heeft meer aandacht voor de 2 stenen beelden aan de muur. Het zijn de 'soulmates' van Waselius.
Links zien jullie ‘Kozma, dat betekent ‘decoratie. Hij houdt mij in de gaten of ik voldoende decoratie in de afbeeldingen verwerk. Rechts is ‘Damianos’, de bedwinger. Als de pelikaan het beeld beter wil bekijken, raadt Waselius het af..... hij kan wel eens vreemd reageren op jou! Dan ziet Sneezy een rond luikje open gaan en verschijnt er een handje met 3 rode veertjes.
'Dat is één van de 3 kluisbewaarders die in deze werktafel '.
Word vervolgd (over 14 dagen)

English version
On these 2 pages we are at the workplace of raccoon 'Waselius'. With his friend Hoptarius, they have access to the library. He is good at handling a goose feather, he manages writing and drawing very well. Mr.P. & Sneezy want to know who painted the birds. Waselius knew about their arrival and shows a sheet with feather motifs from the original document. Sneezy pays more attention to the 2 stone statues on the wall. They are the 'soulmates' of Waselius.
On the left you see "Kozma, that means" decoration. He keeps an eye on me, if I incorporate sufficient decoration into the images. To the right is "Damianos", he restrains me. If the pelican wants to take a closer look at the image, Waselius advises against it ..... he may sometimes react strangely to you! Then Sneezy sees a round hatch going open and a hand appears with 3 red feathers.
'That is one of the 3 vault keepers who live in this work table'.
To be continued (in 14 days)
Textual description of firstImageUrl

Muis vindt een kubus - Mouse find a cubic

zaterdag 1 juni 2019 Comments
Als mus op zoek gaat naar zijn vriend muis, ziet hij hem aankomen met een doosje op zijn wagentje.
Muis heeft geen idee wat er in zit. Zowel muis als mus zijn ontzettend nieuwsgierig. Helaas was het doosje niet te openen. Al kijkend ziet mus een vreemd slot en het is een kubus.
Gelukkig weet mus iemand die het waarschijnlijk wél kan openen. Hij weet ongeveer waar ze die kunnen vinden. Het een vreemd gebied waar ze naar toe moeten. Voor muis geen bezwaar, want hij wil het nu wel echt weten. Onderweg heeft hij het horen rammelen in deze kubus.
En zo ging het tweetal op pad, niet wetende dat ze in de gaten werden gehouden. Eindelijk over een enge smalle brug zagen ze een wegwijzer. 'Weet je zeker dat we die kant op moeten', vraagt muis. Dit pad zag er niet bepaald vriendelijk uit.
Word over 2 weken vervolgd.

English version 
When sparrow goes looking for his friend mouse, he sees him coming with a box on his trolley.
Mouse has no idea what's in it. Both are very curious. Unfortunately the box could not be opened. While looking, sparrow sees a strange castle and it is a cube.
Fortunately sparrow knows someone who can probably open it. He roughly knows where they can find it. It's a strange area where they have to go. No objection for mouse, because he really wants to know. On his way he heard the rattling in this cube.
And so the two set out, not knowing that they were being watched. They finally saw a signpost over a narrow narrow bridge. "Are you sure we have to go that way," asks mouse. This path didn't look very friendly.
To be continued in 2 weeks.
Textual description of firstImageUrl

Picasso; 'Alles wat je kunt voorstellen is echt'. - "All you can imagine is real."

zaterdag 25 mei 2019 Comments
In de Britse bibliotheek vond ik mediëval boeken die digitaal bekeken kunnen worden.
Hierin staan bijzonder komische illustraties die ik voor mijn reisverhaal zeer goed kon gebruiken. Die geestige versieringen heten 'drolleries' De meeste drollery-afbeeldingen verschijnen als gemengde wezens. Dus tussen dieren en mensen, of zelfs tussen dieren en planten’.
Ik heb ze nauwkeurig na kunnen tekenen, omdat elke bladzijde professioneel zijn gefotografeerd.
Op pag. 73
Het is een van de beroemdste middel-eeuwse manuscripten vanwege de rijke illustraties van het dagelijks leven in de 14e eeuw. Het werd waarschijnlijk ergens tussen 1325 en 1335 geschreven en getekend. Het geeft een beeld van het dagelijkse middeleeuwse leven, liturgische kalenders of religieuze feesten, heilendagen en gebeden.
Op pag. 74
Het schetsboekje van Waselius, waar hij zijn eigen tekeningen heeft bewaard. Daaronder een uitspraak van Picasso; 'Alles wat je kunt voorstellen is echt'. Van zijn uitspraak heb ik een illustratie gemaakt in de stijl van die tijd.
Over 2 weken het vervolg.

English version 
In the British library I found medial fall books that can be viewed digitally.
It contains particularly comical illustrations that I could use very well for my travel story. Those witty decorations are called "drolleries." Most drollery images appear as mixed creatures. So between animals and people, or even between animals and plants ".
I have been able to draw them accurately, because every page has been professionally photographed.
Page 73
It is one of the most famous mid-century manuscripts because of the rich illustrations of daily life in the 14th century. It was probably written and drawn somewhere between 1325 and 1335. It gives an image of daily medieval life, liturgical calendars or religious festivals, holy days and prayers.
Page 74
Waselius' sketchbook, where he has kept his own drawings. Below that is a statement by Picasso; "All you can imagine is real." I made an illustration of his pronunciation in the style of that time.
The continuation in 2 weeks.