Textual description of firstImageUrl

De blauwe kubus - The blue cubic

zaterdag 14 december 2019 Comments
Oh, wat was muis blij toen hij zag dat Scuffie op de startknop drukte. Hij hoorde de 2 propellors stationair draaien. Scuffie ging voor het bedieningspaneel zitten en schoof aan de knoppen van de propellors. En zo verliet de ‘Asturias’ de haven. Muis kijkt achterom en ziet dat Scuffie een andere route neemt. Hij wist nog toen hij voor het eerst ‘De Vergeten Kubus Vallei’ zag, ook oom’s boom kon zien.
Scuffie vertelt dat hij een andere route wil nemen om in de vallei de vreemde kubussen wil laten zien, waaronder de blauwe paddestoel kubus. Het luchtschip naderde een steile rots met een blauwe kubus. Toen muis dit zag was hij even stil. Bij de vele verhalen over kubussen kwam één zin in zijn gedachte... ‘eerst zien en dan geloven’. Nu hij deze kubus zelf zag, verdween deze zin.
Muis zagen een hele grote kubus van steen en voorzien vreemde tekens!
Word vervolgd, met uitleg van deze tekens.

English version
Oh, how happy the mouse was when he saw Scuffie press the start button. He heard the 2 propellers running at idle speed. Scuffie sat down in front of the control panel and pushed the buttons of the propellers. And so the "Asturias" left the port. Mouse looks back and sees Scuffie taking a different route.
He remembered when he saw "The Forgotten Cube Valley" for the first time and also saw uncle's tree. Scuffie says he wants to take a different route to show the strange cubes in the valley, including the blue mushroom cube. The airship approached a steep rock with a blue cube. When the mouse saw this, it was quiet for a moment.
With the many stories about cubes, one sentence came to mind ... "see first and then believe". Now that he saw this cube himself, this sentence disappeared. Sparrow&Mouse saw a very large cube of stone and with strange signs!
To be continued, with explanation of these characters.
Textual description of firstImageUrl

Festival dell’Arte Pirotecnica In Trani

zaterdag 7 december 2019 Comments
Terwijl Mr.P. nog meer over de het gebied aan het vertellen was, zag Sneezy iets anders. Luid schreeuwde hij; ‘meeuw in zicht!’ Die kwam al aangevlogen, puur uit nieuwsgierigheid. De meeuw ging naast de pelikaan vliegen. ‘Waar gaat jullie reis naar toe?’ ‘Naar Napels en dan over land naar de Adriatische Zee’.
De meeuw vertelde dat hij naar Trani ging. ‘Wat is er zo bijzonder aan Trani’, vroeg Sneezy. ‘Ik kom daar elk jaar om 2 reden; het jaarlijkse Festival dell’Arte Pirotecnica en het eten van veel vis’.
‘Wat is ’Pirotecnica’. ‘Oh, prachtig vuurwerk’. Zowel Mr.P. als Sneezy hielden niet van vuurwerk.
Uiteindelijk hebben ze toch het vuurwerk bewonderd. 
Na het vuurwerk bezorgde de meeuw vele hapjes en ook werd Sneezy niet vergeten. Vroeg in de ochtend namen ze afscheid van de meeuw en gingen op weg naar het laatste deel van de reis.. Prespameer.
Word vervolgd.

English version 
While Mr.P. telling more about the area, Sneezy saw something else. He shouted loudly; "Seagull in sight!" It arrived, purely out of curiosity. The seagull started flying next to the pelican. "Where is your journey going?" "To Naples and then by land to the Adriatic Sea.“
The seagull said he was going to Trani. "What's so special about Trani," Sneezy asked. "I come there every year for 2 reasons; the annual Festival dell’Arte Pirotecnica and eating lots of fish ’. 
"What is" Pirotecnica ". "Oh, beautiful fireworks." Both, Mr.P. as Sneezy did not like fireworks.
In the end they admired the fireworks.
After the fireworks, the seagull provided many snacks and Sneezy was not forgotten. Early in the morning they said goodbye to the seagull and headed for the last part of the trip... Prespa lake.
To be continued
Lees mijn gekke wezens. Klik op deze link naar ; Kwinkslagen!
Textual description of firstImageUrl

De Fulmaris - The fulmaris

zaterdag 30 november 2019 Comments
In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.

De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren, heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Deze Foliorumsaurussen zijn zeer goed gecamoufleerd, aangepast aan de bomen, waarin zij leven.In deze Kubus Vallei groeien bomen die bedekt zijn met korstmossen. Soms zijn die een beetje fel groen of oranje. Het kostte oom veel moeite om ze te ontdekken’.
Op deze pagina ziet muis een vreemde vogel. Dat is een Fulmaris. Hij is hele gek van de groene blaadjes met veel rode puntjes’. ‘Wat vreselijk voor die takken, wat kunnen die dan doen... wegrennen?’‘Nee muis, daar zijn ze te traag voor. Gelukkig is de Fulmaris ook niet snel tussen de vele takken. Zo gauw ze hem horen aankomen, duiken ze onderaan een hele dikke tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself has come up with a name for them. "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus." "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it.“
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
These Foliorumsaurus are very well camouflaged, adapted to the trees in which they live. In this Cube Valley grow trees covered with lichen. Sometimes they are a bit bright green or orange. It took a lot of effort for Uncle to discover them.“
On this page the mouse sees a strange bird. That's a Fulmaris. He is crazy about the green leaves with many red dots". "How terrible for those branches, what can they do ... run away?" "No mouse, they are too slow for that. Fortunately, the Fulmaris is also not fast among the many branches. As soon as they hear him coming, they dive below a very thick branch.
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

De Foliorumsaurus

zaterdag 23 november 2019 Comments


In dit gedeelte vertelt Scuffie dat oom een zeer bijzonder soort wandelende takkensoort heeft ontdekt.


De Foliorumsaurus
Daar deze wandelende takken nog nooit ontdekt waren heeft Viclar zelf een naam voor ze bedacht’. ‘Ik vind het een rare naam, zei muis. Als ik mocht kiezen zou ik ze blaadjessaurus noemen’. ‘Heel goed muis, dat heeft Viclar ook gedaan, want Blaadjes is in het Latijns; foliorum. En vervolgens heeft hij saurus er achter gezet’.
Omdat deze takken ongeveer 5x zo groot zijn als Viclar is hij ‘s nachts gaan kijken. Zo heeft hij gezien waar ze leven en met hoeveel tegelijk.
Volgende week een afbeelding van deze prachtige wandelende tak.
Tot volgende week.

English version 
In this section Scuffie tells that uncle has discovered a very special type of walking branch type.

The Foliorumsaurus
Since these walking branches had never been discovered, Viclar himself came up with a name for them. " "I think it's a strange name," said mouse. If I could choose I would call them leaf jessaurus. " "Very good mouse, Viclar has done that too, because Blaadjes is in Latin; foliorum. And then he put saurus behind it. “
Because these branches are about 5 times as big as Viclar, he started looking at night. This way he saw where they live and how many at the same time.
Next week an image of this beautiful walking branch.
Until next week.
Textual description of firstImageUrl

Apostel Paulus krijgt bezoek. - St. Paul get a visitor

zaterdag 16 november 2019 Comments
Toeristen keken vreemd op toen er een pelikaan aan het badderen was. Hij vond dat geen bezwaar, want in Artis was hij gewend geraakt aan de vele bezoekers bij de vijver. Hij genoot van zo’n verfrissend bad.
Naarmate het bezoekersaantal steeds groter werd en ook de beveiliging kwam kijken, werd het tijd om Sneezy op te halen. Bij Paulus vroeg Mr.P. de weg naar het Prespameer, maar ook hij wist het niet. Advies; vraag het de Zwitserse Garde.

Met enige moed vloog de pelikaan naar de groene deur van de Sint-Pietersbasiliek. De Zwitserse Garde die daar stond, keek met verbazing toen er plotseling een pelikaan voor hem stond. Nog voor Mr.P iets gezegd had, sprak de Garde, in het Italiaans, dat er geen pelikanen in de basiliek mochten komen. Die begreep wat de pelikaan wilde. Hij tekende een schets hoe je het Vaticaan moest verlaten. En zo verliet Mr.P. het Vaticaan, op weg naar de Middellandse Zee.
Word vervolgd.

English version 
Tourists looked up strangely when a pelican was bathing. He found that no objection, because in Artis he had become used to the many visitors at the pond. He enjoyed such a refreshing bath.
As the number of visitors increased and the security came to the fore, it was time to pick up Sneezy. With St. Paul Mr.P. the road to Lake Prespa, but he didn't know it either. Advice; ask the Swiss Guard.
The pelican flew with some courage to the green door of St. Peter's Basilica. The Swiss Guard standing there looked in surprise when suddenly a pelican stood before him. Even before Mr.P had said something, the Guard spoke, in Italian, that no pelicans were allowed in the basilica.
He understood what the pelican wanted. He drew a sketch how to leave the Vatican. And so Mr.P. left. the Vatican, heading for the Mediterranean.
Become continued.